Tvister mellom håndverker og forbruker – uenighet om pris

Tvister mellom håndverker og forbruker – uenighet om pris

Utgangspunktet er at partene fritt kan avtale den prisen de måtte ønske for håndverkertjenester. Dersom det skal utføres mer omfattende arbeid er det vanlig at håndverkere gir et prisoverslag som angir en omtrentlig sum for arbeidet. Tvister oppstår gjerne når den endelige fakturaen overstiger den anslåtte prisen. Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler mellom forbrukere og håndverkere, og denne loven kan ikke fravikes til ugunst for forbrukeren.Les mer

Særeiepåbud ved arv eller gave – hvordan kan man sikre at barna beholder arven eller gaven ved samlivsbrudd?

Særeiepåbud ved arv eller gave – hvordan kan man sikre at barna beholder arven eller gaven ved samlivsbrudd?

Når foreldre skal gi gaver til sine barn, gis det ofte til barnet og dennes ektefelle sammen – for eksempel en bryllupsgave. Det mange ikke tenker over er at både arv og andre gaver kan gå ut av familien ved et eventuelt samlivsbrudd. Dersom man ønsker at for eksempel familiehytta eller smykker som har gått i arv i generasjoner skal beholdes av barna, bør man bestemme at det skal være særeie.Les mer

Oppsigelse grunnet forhold ved arbeidstakeren

Oppsigelse grunnet forhold ved arbeidstakeren

Arbeidsmiljøloven inneholder regler for hvordan arbeidsgiveren skal gå frem ved oppsigelser, og gir arbeidstakeren en rekke rettigheter. I utgangspunktet er bestemmelsene ikke fravikelige til skade for arbeidstakeren før oppsigelse, og man kan derfor ikke forhåndsavtale seg bort fra oppsigelsesreglene. Brudd på arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse kan medføre at oppsigelsen blir ugyldig, slik at arbeidsforholdet fortsetter som tidligere. Ved et økonomisk tap kan arbeidstageren også kreve erstatning.Les mer

Barnevernloven § 4-6 – akuttvedtak

Barnevernloven § 4-6 – akuttvedtak

I noen tilfeller vurderer barnevernet at barnet står i en så uholdbar situasjon at barnet må hasteflyttes ut fra hjemmet. Etter loven er det krav til at barnet blir «vesentlig skadelidende» dersom det forblir i hjemmet. Det er for eksempel situasjoner knyttet til fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep eller rus i hjemmet. Det skal mye til for å hasteflytte barnet ut av hjemmet på denne måten, og det må foreligge en alvorlig trussel mot barnets helse eller utvikling. I vurderingen av hvorvidt barnet vil bli skadelidende skal barnevernet også vurdere om risikoen kan avhjelpes ved å sette inn hjelpetiltak.Les mer

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger

Dersom du ikke kan arbeide på grunn av en sykdom eller skade kan det være aktuelt å søke om Arbeidsavklaringspenger (AAP) for å sikre inntekt i en viss periode. For å ha krav på AAP må arbeidsevnen må være nedsatt med minst 50 prosent, og sykdom, skade eller lyte må være en vesentlig medvirkende årsak til den nedsatte arbeidsevnen. Du kan søke om AAP dersom du er mellom 18 og 67 år. For å ha rett til arbeidsavklaringspenger må du som hovedregel ha tre års forutgående medlemskap i folketrygden.Les mer