Bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker i barnevernssaker

En bekymringsmelding er en melding til barnevernet fra en som er bekymret for om et barn får god nok omsorg. Man kan sende melding til barnevernet for barn under 18 år, samt ufødte barn. Barnevernet i den enkelte kommunen skal følge opp meldingene. Bekymringsmeldingen er ofte første steg i en barnevernssak.

 

Den som sender en bekymringsmelding, må ikke være sikker på at noe er galt. Det er barnevernets oppgave å undersøke om barnet har det bra. Kommunene kan ha ulike systemer for innmelding for private personer, og dette kan man normalt finne informasjon om på kommunens nettsider. Noen yrkesgrupper er pålagt meldeplikt, og denne meldeplikten går foran deres taushetsplikt. Det er likevel strengere regler får når disse yrkesgruppene kan melde inn bekymring uten foreldrenes samtykke.

Barnevernet skal behandle bekymringsmeldingen innen én uke, og avgjøre hvorvidt det er behov for videre undersøkelser. Hvis saken henlegges, må dette begrunnes. Dersom barnevernet ønsker å gå videre med saken, vil det neste steget være en undersøkelsessak. En avgjørelse om å åpne en undersøkelsessak kan ikke påklages.

En undersøkelsessak skal som hovedregel ikke ta lenger enn tre måneder. Det er vanlig at barneverntjenesten innhenter opplysninger fra barnets barnehage/skole, fastlege, helsestasjon og evt. andre offentlige instanser barnet har hatt kontakt med. I tillegg, snakker barneverntjenesten normalt med foreldrene og barna, og kommer hjem til foreldrene.

Dersom barnevernet i en kommune har startet en sak, men familien flytter til en ny kommune, vil barnevernet normalt varsle den nye kommunen om situasjonen.

Private personer som melder fra til barnevernet får ikke vite den videre utviklingen i saken, men man vil få melding om at bekymringsmeldingen er mottatt. Dersom meldingen kommer fra en offentlig ansatt eller en av de meldepliktige yrkene, vil vedkommende få vite om det blir åpnet en undersøkelsessak eller ikke.

En bekymringsmelding fra barnevernet kan oppleves svært ubehagelig, og det kan være vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til dette. Dersom det senere blir fattet tvangsvedtak i saken har du krav på fri rettshjelp, men det gjelder normalt ikke på dette stadiet. Det kan likevel være lurt å rådføre seg med en advokat allerede på et tidlig tidspunkt. Ofte blir foreldre innkalt til et møte med barnevernet for å gjennomgå bekymringsmeldingen, men  for å kunne møte forberedt kan være hensiktsmessig å innhente meldingen før møtet.

Dersom du ønsker juridisk bistand i forbindelse med en barnevernssak, kan du sende oss en uforpliktende e-post til post@nlls.no eller ringe oss på 63 81 01 40 for å avtale et møte. Vi undersøkelser om du har krav på fri rettshjelp.

Av advokat Eva Barrow