Barnefordeling

Barnefordelingssaker er kompliserte og krever at du som forelder tar de rette beslutningene helt fra begynnelsen av denne prosessen. For å øke sannsynligheten for et godt resultat for barnet, er det fordelaktig at vi involveres på et tidlig stadium.

Vi har over mange år bistått i flere barnefordelingssaker som har endt positivt for både barn og foreldre. Mye av grunnen til de positive resultatene er at våre advokater har lang og god kjennskap til de psykofaglige hensyn som ofte er avgjørende i barnefordelingssaker, prosessen og de ulike momenter i slike saker og de sakkyndiges rolle.

I barnefordelingssaker er det i utgangspunktet barnets beste som er rådende, og det er flere faktorer som skal hensyntas. Noen av disse faktorene er blant annet foreldrenes omsorgsevne, barnets tilknytning til nærmiljøet og kontakten mellom foreldrene. Det er essensielt at foreldre har barnets beste for øyet, men dessverre er det slik at barnets beste ofte havner i skyggen av foreldrenes egne interesser og deres konflikt med hverandre.

Å søke bistand fra advokat i slike saker er erfaringsmessig lurt da advokaten kan bidra med å roe ned konfliktnivået, kommunisere med den andre part og å kartlegge hvilken løsning som ganger barnet best.

Fri rettshjelp i barnefordelingssaker

Barnefordeling kvalifiserer til fri rettshjelp, men kun i de tilfeller der søker oppfyller de økonomiske vilkårene i loven. Fri rettshjelp vil kort fortalt bety at det er staten som står for alle utgifter tilknyttet barnefordelingssaken.

Våre advokater har en plikt til å informere deg om fri rettshjelp. Oppfyller du lovens vilkår om dette, vil vi søke om fri rettshjelp på dine vegne!