Forbrukerens rettigheter når håndverkeren er forsinket

Mange opplever at håndverkeren ikke blir ferdig med arbeidet til den tiden som er avtalt. Hva som utgjør en forsinkelse vil avhenge av hva som følger av avtalen mellom håndverkeren og forbrukeren. Dersom det ikke er avtalt noen frist, kan det være vanskeligere å fremsette krav, men utgangspunktet er at arbeidet skal være fullført innen rimelig tid sammenlignet med hvor lang tid slike tjenester normalt tar.

Dersom håndverkeren er forsinket, har du flere muligheter. Så lenge arbeidet kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for håndverkeren sammenlignet med forbrukerens interesse i å få arbeidet utført, kan man kreve at håndverkeren ferdigstiller tjenesten. Du kan også holde tilbake så mye av betalingen som er nødvendig for å sikre kravene som følge av forsinkelsen.

Dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning, kan avtalen heves. Hva som er «vesentlig» vil bero på en konkret vurdering, og det kan derfor ikke angis noen fast lengde på forsinkelse som gir rett til heving. Hvis det allerede er utført en ikke ubetydelig del av tjenesten, kan man bare heve for den delen som ikke enda er utført, med mindre formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av tjenesten – i slike tilfeller kan hele avtalen heves. Det skal mye til for å heve hele avtalen.

Dersom man har lidt et økonomisk tap som følge av forsinkelsen, kan man kreve erstatning. Dette kan kreves i tillegg til de øvrige alternativene. Det kan også nevnes i denne forbindelse at det ikke er noen adgang etter loven til å kreve prisavslag ved forsinkelse.

Dagmulkt er en erstatning for ekstrautgifter og ulemper man utsettes for som følge av forsinkelsen, og påløper for hver dag arbeidet er forsinket. Det er et standardisert beløp, og det er derfor ikke nødvendig å dokumentere det økonomiske tapet. For å kunne kreve dagmulkt i forbindelse med «vanlige» håndverkertjenester må dette fremgå av avtalen. Dersom det er forsinkelser i forbindelse med oppføring av ny bolig har man etter bustadsoppføringslova rett på dagmulkt på 1 promille av det totale vederlaget.

Våre advokater bistår både forbrukere og håndverkere i håndverkertvister. Dersom du har behov for bistand, kan du gjerne ta kontakt med oss på post@nlls.no eller på telefon 63 81 01 40 for å avtale et møte.  Normalt vil hus- eller innboforsikringen dekke utgifter til advokat ved en tvist, og vi kan bistå deg med å undersøke dette.

Av advokat Eva Barrow