Tvister mellom håndverker og forbruker – uenighet om pris

Tvister mellom håndverker og forbruker – uenighet om pris

Utgangspunktet er at partene fritt kan avtale den prisen de måtte ønske for håndverkertjenester. Dersom det skal utføres mer omfattende arbeid er det vanlig at håndverkere gir et prisoverslag som angir en omtrentlig sum for arbeidet. Tvister oppstår gjerne når den endelige fakturaen overstiger den anslåtte prisen. Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler mellom forbrukere og håndverkere, og denne loven kan ikke fravikes til ugunst for forbrukeren.Les mer

Barnevernloven § 4-6 – akuttvedtak

Barnevernloven § 4-6 – akuttvedtak

I noen tilfeller vurderer barnevernet at barnet står i en så uholdbar situasjon at barnet må hasteflyttes ut fra hjemmet. Etter loven er det krav til at barnet blir «vesentlig skadelidende» dersom det forblir i hjemmet. Det er for eksempel situasjoner knyttet til fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep eller rus i hjemmet. Det skal mye til for å hasteflytte barnet ut av hjemmet på denne måten, og det må foreligge en alvorlig trussel mot barnets helse eller utvikling. I vurderingen av hvorvidt barnet vil bli skadelidende skal barnevernet også vurdere om risikoen kan avhjelpes ved å sette inn hjelpetiltak.Les mer