Ny arvelov i 2021

Fra 1. januar 2021 trer den nye arveloven i kraft. Under er det redegjort for noen endringer det kan være viktig å få med seg. Pågående arveoppgjør påvirkes ikke av lovendringene.

Pliktdelsarven til livsarvinger

En av de nye endringene i loven er økning av pliktdelsarven, som er den delen av arven som livsarvinger har krav på. Livsarvinger er barn av arvelater, eventuelt barnebarn dersom barna ikke lenger lever. I dag er den 2/3 av arven, men likevel ikke mer enn 1 million kroner. Med de nye reglene vil pliktdelen fortsatt utgjøre 2/3 av arven, men inntil 15 ganger grunnbeløpet. Grunnbeløpet oppjusteres hvert år, men per i dag utgjør det til sammen kr 1 520 265.

I nåværende arvelov kan ikke arvelater bestemme at en arving skal få gjenstander til en verdi som overstiger pliktdelsarven. Med de nye reglene kan arvelater testamentere bort bestemte gjenstander selv om dette overstiger pliktdelsarven, så lenge arvingen betaler tilbake det overskytende beløpet til boet. Dette gir arvelater mer fleksibilitet ved fordeling av arven, og åpner for at arvelater kan bestemme at en av livsarvingene for eksempel skal arve hytte eller hus mot å kjøpe ut de øvrige arvingene.

Dersom du har opprettet et testament i henhold til de gamle reglene og det ikke er tatt hensyn til endring av pliktdelen, kan det være nødvendig å gjøre endringer i testamentet. Normalt er imidlertid testamentet utformet på et slik måte at det kan forstås som den pliktdelsarven som til enhver tid gjelder. Det er lagt inn en overgangstid på 1 år, slik at dersom arvelater dør i den perioden så vil de gamle reglene gjelde for testamentet.

Avkortning av arv

Tidligere kunne arvelater gi bort gaver på et tidspunkt, og deretter bestemme at verdien skulle avkortes på et senere tidspunkt. De nye reglene innebærer at avkortning av arv skal skje i tilfeller der en livsarving har mottatt verdier fra arvelater og arvelater samtidig har satt som vilkår at avkortning skal skje. Det er ikke lenger et krav til at det mottatte var en gave, og økonomiske ytelser i form av for eksempel gratis eller redusert husleie omfattes. Det er ikke mulig å bestemme at verdiene skal avkortes på et senere tidspunkt. Vilkår om avkotning bør skje skriftlig.

Dersom du som arvelater har gitt forskudd på arv som er ment å avkortes, må du bestemme dette innen 31.desember 2020. Etter dette vil det ikke lenger være mulig å bestemme avkortning i etterkant av at verdien ytes. Det kan være viktig å få på plass dette dersom man har gitt verdier til en livsarving, men tar sikte på en lik fordeling mellom arvingene.

Rådighet over verdier i uskifte bo

Personer som sitter i uskifte bo kan etter nåværende regler ikke gi bort fast eiendom. Uskifte bo vil si at gjenlevende ektefelle sitter med hele arven, og at arveoppgjøret utsettes. Normalt utsettes det til gjenlevende ektefelle dør, eventuelt når gjenlevende ektefelle gifter seg på nytt eller går inn i et nytt samboerskap.

De nye reglene tillater den gjenlevende ektefellen å gi bort fast eiendom så lenge dette ikke står i misforhold til boet. Det sammen gjelder ved gavesalg av fast eiendom. Hva som står i misforhold til boet må vurderes konkret ut fra hvor stor andel eiendommen utgjorde av uskifteboets nettoverdi. Det er antatt at verdier som utgjør mellom 10-30 % av boet vil være et misforhold. Ved vurdering er det også av betydning om gjenlevende ektefelle har økt verdiene i boet betydelig etter at førstavdøde døde. Tilsvarende regler gjelder også for andre store gaver og gavesalg.

I tilfeller der overdragelsen står i misforhold til boet vil arvingene fortsatt kunne kreve omstøtelse. De nye reglene innebærer imidlertid at mottakeren kan beholde eiendommen så lenge verdien overføres tilbake til uskifteboet.

Samboeres rett til arv

Det er få endringer hva gjelder samboers rett til arv. Dersom man ønsker at samboere skal arve større verdier er det derfor fortsatt nødvendig å opprette et testament. En samboer arver fortsatt 4 ganger grunnbeløpet dersom samboerne har, har hatt eller venter felles barn. Uten et testament til fordel for gjenlevende samboer, vil denne stå helt uten arv dersom paret ikke har felles barn.

Dersom du har spørsmål om fordeling av arv og opprettelse av testament kan du gjerne ta kontakt med oss ved å sende en e-post til post@nlls.no eller ringe oss på 63 81 01 40 for å avtale et møte.

Av advokat Eva Barrow

 

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.