Samvær for familiemedlemmer når barnevernet har omsorg for barnet

En omsorgsovertakelse etter barnevernloven innebærer som regel ikke bare at barnet blir tatt bort fra foreldrene, men også fra andre som står barnet nær, som for eksempel steforeldre, besteforeldre, tanter og onkler. Etter barnevernloven er det i utgangspunktet kun de biologiske foreldrene som har rett til samvær med barnet.

Det kan likevel være aktuelt med samvær for familiemedlemmer eller andre personer som står barnet nær dersom disse personene hadde den daglige omsorgen for barnet før omsorgsovertakelsen, dersom en eller begge av foreldrene er døde eller dersom en eller begge av foreldrene ikke skal ha samvær med barnet, eventuelt at samværet deres skal være svært begrenset.

Høyesterett avsa nylig en avgjørelse om når samværet mellom foreldre og barn er «svært begrenset», slik at også andre familiemedlemmer kan få rett til samvær. I den saken krevde barnets mormor samvær med barnet. Foreldrenes samværsrett var fastsatt til seks årlige samvær på tre timer hver. Høyesterett kom til at samvær på seks ganger i året eller mindre vil kunne gi rett til samvær for andre familiemedlemmer.

I enhver vurdering av hvem barnet skal ha samvær med skal man også se hen til hva som er barnets beste, og dersom barnet er over syv år skal barnets mening tillegges vekt.

De som ønsker samvær med barnet vil kunne fremsette krav om dette overfor barneverntjenesten. Dersom barnevernet motsetter seg dette kan Fylkesnemnda ta stilling til saken. De som har partsstatus i fylkesnemndssaker får utgifter til advokat dekket av det offentlige uten noen egenandel. Dette gjelder uavhengig av inntekt og formue.

Våre advokater har lang erfaring med barnevernssaker, og kan bistå på ethvert trinn av saken. Dersom du ønsker bistand fra oss i en barnevernssak kan du gjerne ta kontakt med oss ved å sende en e-post til post@nlls.no eller ringe oss på 63 81 01 40 for å avtale et møte.

Av advokat Eva Barrow