Skjevdeling

Hovedregelen ved ekteskapets opphør er at ektefellenes samlede formue skal likedeles. Skjevdeling er et unntak fra dette. Regelen er regulert i ekteskapsloven § 59, og går ut på at verdier som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle enten hadde ved ekteskapsinngåelsen, eller senere erverver ved arv eller gave fra andre enn ektefellen, kan holdes utenfor likedelingen.

Skjevdeling er en verdiregel. Den gir derfor kun rett til å holde verdier utenfor likedelingen, ikke bestemte gjenstander. Det er nettoverdien som danner grunnlaget for skjevdeling, som betyr at opprinnelig gjeld trekkes fra skjevdelingsposten.

Eksempel: En ektefelle har en leilighet verdt 3 millioner og en gjeld på 1 million ved ekteskapsinngåelsen. Nettoverdien er 2 millioner kroner, og ektefellen har da med seg et skjevdelingskrav på 2 millioner inn i ekteskapet.

Det er et vilkår at verdier på skiftetidspunktet klart kan føres tilbake til den opprinnelige skjevdelingsposten. Hvis den opprinnelige skjevdelingsposten er i behold eller ombyttet i andre verdier, er kravet til klarhet i utgangspunktet oppfylt. Dersom den opprinnelige verdien er forbrukt, vil ikke ektefellen ha verdier som kan føres tilbake til skjevdelingsmidlene, og retten til skjevdeling vil derfor være tapt.

Dersom midlene er benyttet til å nedbetale ektefellens gjeld, vil retten til å skjevdele avhenge av hva lånebeløpet har blitt brukt til. Har lånebeløpet blitt investert i eiendeler som er i behold på ektefellens rådighetsdel, er kriteriet oppfylt. Hvis lånebeløpet er forbrukt, er skjevdelingsretten tapt. Dette gjelder for eksempel når skjevdelingsmidler er brukt til nedbetaling av forbrukslån.

Det må bevises at verdiene kan føres tilbake til opprinnelige skjevdelingsmidler. Bevisbyrden ligger hos ektefellen som kreves skjevdeling.

Retten til skjevdeling kan falle bort dersom det vil føre til et åpenbart urimelig resultat.

Dersom du har spørsmål om hvordan verdiene skal fordeles etter endt ekteskap, kan du gjerne ta kontakt med oss ved å sende en e-post til post@nlls.no eller ringe oss på 63 81 01 40 for å avtale et møte.

Av Samia Lezhar