Barnebidrag

Alle foreldre er pliktige til å forsørge sine barn. Dette gjelder også etter et samlivsbrudd. Hvor mye foreldrene må bidra i form av barnebidrag avgjøres etter en evnevurdering.

Foreldre har plikt til å forsørge sine barn. Den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet må betale barnebidrag til forelderen der barnet bor. Barnebidraget er for eksempel ment å dekke utgifter til mat, klær, boutgifter, SFO, skoleturer, barnehage, fritidsaktiviteter o.l.

Normalt betales barnebidraget månedlig frem til barnet fyller 18 år. Foreldre kan fortsatt være bidragsplikt etter barnet har fylt 18 dersom barnet går på videregående skole eller lignende. Når barnet fyller 18 år er det barnet som er mottageren av bidraget og ikke forelderen.

Størrelsen på barnebidraget vil avhenge av ordningen for samvær og delt bosted. Dersom partene har delt bosted med 50/50 ordning vil i utgangspunktet kostnadene være tilsvarende like, og det betales derfor ikke barnebidrag. Dersom det foreligger store økonomiske forskjeller mellom foreldrene, kan det likevel være aktuelt med barnebidrag.

Noen ganger kan det oppstå konflikt knyttet til barnebidrag, og man kan derfor også søke fastsettelse av bidrag hos NAV. Man kan også bruke NAVs bidragskalkulator for å regne ut bidragets størrelse: https://tjenester.nav.no/bidragskalkulator/innledning?0 Denne kan også være veiledende hvis man skal inngå en privat avtale. I forbindelse med inngåelse av en privat avtale kan det være lurt at foreldrene sammen søker juridisk bistand.

I tillegg til barnebidrag, får man barnetrygd fra det offentlige. Dette er et fast beløp hver måned som betales ut frem til barnet fyller 18 år. Dersom det foreligger en avtale om delt bosted kan barnetrygden deles likt mellom foreldrene. Dersom du er en enslig forsørger kan du søke om stønad fra NAV som sikrer deg økonomisk trygghet i en overgangsperiode. Vår advokatfirma kan også bistå i NAV-saker.

Vårt advokatfirma bistår foreldre både i forbindelse med mekling og forsøk på en minnelig løsning, og i forbindelse med behandling for domstolen. Dersom du har behov for juridisk bistand kan du gjerne sende oss en uforpliktende e-post til post@nlls.no eller ring oss på 63 81 01 40

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.