Tvister mellom håndverker og forbruker – uenighet om pris

Utgangspunktet er at partene fritt kan avtale den prisen de måtte ønske for håndverkertjenester. Dersom det skal utføres mer omfattende arbeid er det vanlig at håndverkere gir et prisoverslag som angir en omtrentlig sum for arbeidet. Tvister oppstår gjerne når den endelige fakturaen overstiger den anslåtte prisen. Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler mellom forbrukere og håndverkere, og denne loven kan ikke fravikes til ugunst for forbrukeren.

Det følger av håndverkertjenesteloven at dersom det er gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 %. Etter omstendighetene kan en overskridelse på mindre enn 15 % kunne være vesentlig i lovens forstand.

Det er også mulig for partene å uttrykkelig avtale en annen prisgrense enn det som følger av loven, og det er derfor viktig å lese nøye gjennom tilbudet fra håndverkeren. Forbrukeren kan for eksempel innta i kontrakten at prisen ikke skal overstige den anslåtte prisen med mer enn 5 eller 10 %, i stedet for 15 % som loven angir.

Ved uenighet er det opp til tjenesteyteren å godtgjøre om en prisangivelse er en bindende fast pris, en høyeste pris, et prisoverslag eller bare en uforpliktende prisantydning. Ved en uforpliktende prisantydning gjelder ikke begrensningen på 15 %. Da må man betale for antall timer og materiale uten et slikt pristak.

Er det oppgitt et bestemt beløp uten noe forbehold fra noen av sidene, må det som utgangspunkt antas å foreligge en bindende fast pris. Ved vurdering av om en pris er bindende vil man blant annet se på om beløpet er oppgitt muntlig eller skriftlig, i hvilken grad arbeidets omfang har vært avklart ved prisangivelsen og partenes holdning under arbeidets utføring. For å unngå tvist kan det være lurt å bekrefte skriftlig med håndverkeren at tilbudet er ment å være bindende.

Etter loven skal en prisangivelse anses å omfatte merverdiavgift og andre offentlige avgifter, med mindre det må antas at forbrukeren visste at avgiften ikke var omfattet. Vanligvis vil tjenesteyteren ikke ha rimelig grunn til å oppgi prisen uten merverdiavgift. Og gjør tjenesteyter det, må forbuker gjøres uttrykkelig oppmerksom på det. Det gjelder også selv om det skulle eksistere en bransjesedvane om at prisen er eksklusiv merverdiavgift.

Dersom det ikke er avtalt noe pris på forhånd, kan håndverkeren ikke kreve mer enn det som vil være normalt for slikt arbeid.

Noen ganger oppdager partene at det må utføres mer arbeid enn det som var avtalt. Håndverkeren kan kreve pristillegg for å utføre arbeid som ikke omfattes av avtalen, eller i tilfeller der det utføres ekstra arbeid eller bruk av materialer som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side. Hva som anses som uforutsette forhold må vurderes konkret, og det må foretas en vurdering av hvorvidt det er forbrukeren eller tjenesteyteren som må bære kostnadene ved det uventede forholdet.

 

Våre advokater bistår både forbrukere og håndverkere i håndverkertvister. Dersom du har behov for bistand kan du gjerne ta kontakt med oss på post@nlls.no eller på telefon 63 81 01 40 for å avtale et møte.  Normalt vil hus- eller innboforsikringen dekke utgifter til advokat ved en tvist, og vi kan bistå deg med å undersøke dette.

Av advokat Eva Barrow