Barnevernloven § 4-6 – akuttvedtak

I noen tilfeller vurderer barnevernet at barnet står i en så uholdbar situasjon at barnet må hasteflyttes ut fra hjemmet. Etter loven er det krav til at barnet blir «vesentlig skadelidende» dersom det forblir i hjemmet. Det er for eksempel situasjoner knyttet til fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep eller rus i hjemmet. Det skal mye til for å hasteflytte barnet ut av hjemmet på denne måten, og det må foreligge en alvorlig trussel mot barnets helse eller utvikling. I vurderingen av hvorvidt barnet vil bli skadelidende skal barnevernet også vurdere om risikoen kan avhjelpes ved å sette inn hjelpetiltak.

Ved akuttvedtak plasseres som regel barnet på en institusjon eller i et beredskapshjem. Noen barn er tilknyttet besøkshjem, og dette kan også være et plasseringsalternativ. Det kan også være aktuelt å plassere barnet hos andre familiemedlemmer.

I et akuttvedtak kan det også bestemmes at barnet skal bo på sperret adresse, som vil si at foreldrene ikke får vite hvor barnet bor eller hvem barnet bor hos. Det hender også at barna fratas mobil og tilgang til sosiale medier. Det kan også bestemmes hvor mye samvær foreldre og barn skal ha. Ved samvær kan det settes inn tilsyn. Samvær kan kun nektes i helt spesielle tilfeller.

Et vedtak skal snarest sendes inn for fylkesnemnda for godkjenning, og nemnda skal godkjenne vedtaket innen 48 timer. Vedtaket kan påklages, og saken skal være ferdig behandlet innen en uke fra klagen ble mottatt.

Klagesaken behandles i et møte hos fylkesnemnda der foreldrene møter med sin advokat og barnevernet med sin advokat. Barn over 15 år har partsrettigheter og krav på sin egen advokat. Dette møtet er kort, og varer sjelden mer enn noen timer. Partene får da anledning til å forklare sin side av saken. Det kan også være aktuelt med noen helt få bevis.

Akuttvedtak varer i opptil seks uker. Innen den tid må barnevernet fremme sak om omsorgsovertakelse for at vedtaket skal kunne opprettholdes. Akuttvedtaket skal imidlertid oppheves så snart det ikke lenger foreligger fare for at barnet skal bli alvorlig skadelidende.

Utgangspunktet er at foreldrene skal varsles før akuttplasseringen finner sted. Praksis viser imidlertid at dette skjer svært sjelden i slike saker. Det er ikke uvanlig at barna hentes av barnevernet og akuttplassers når barna er i barnehagen eller på skolen, og at foreldrene først varsles i etterkant. Akuttplasseringen oppleves ofte som dramatisk for både foreldre og barn. For å sikre at alle dine rettigheter blir ivaretatt anbefaler vi at du tar kontakt med advokat raskt dersom barnevernet fatter et akuttvedtak.

Våre advokater har lang erfaring med barnevernssaker. Dersom barnevernet fatter et akuttvedtak har du krav på fri rettshjelp uavhengig av egen inntekt og formue. Ta gjerne kontakt med oss ved å sende en e-post til post@nlls.no eller ring oss på 63 81 01 40 for å avtale et møte.

Av advokat Eva Sæthre Barrow

 

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.